Sociaal jaarverslag 2019 Vrienden Van Frankendael

Juni 2020 rapporteerde het bestuur van de vereniging de leden schriftelijk over haar activiteiten en resultaten in 2019. Vanwege de covid heeft er geen bijeenkomst plaatsgevonden, maar konden leden wel reageren op de jaarstukken.

In 2019 is de prioriteit “versterken van het netwerk van park en vereniging” ingevuld met:

 • Het organiseren van een jaarlijkse netwerkborrel voor de actieve organisaties in het park en door het jaar heen contacten aanhalen;
 • Ledenwerfacties en publiek informeren met kraam op de Pure Markt en op Koningsdag bij de Bredewegfestival;
 • Werkgroep heemtuin: vrijwilligers werken er eens per week begeleid door de tuinman.

Ook in 2019 heeft de vereniging haar reguliere activiteiten uitgevoerd:

 • Meewerken aan landelijke schoonmaakacties 2x per jaar;
 • Sloten baggeren in de heemtuin, onder leiding van de tuinman;
 • Rondleidingen in het park in samenwerking met IVN en andere partners;
 • Contact met de gemeente Amsterdam en stadsloket Oost over beheer, evenementen etc.;
 • Deelname aan de landelijke actie “Nacht van de nacht”, eind oktober, om aandacht te vragen voor lichthinder in Nederland.
 • Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in Huize Frankendael, waar het bestuur verantwoording aflegde aan de leden. Jip Louwe Kooijmans (vogelbescherming) sprak daar over vogels in de stad.

Andere ontwikkelingen en activiteiten:

 • De renovatie van het eiland waar de hermitage op staat is medio 2019 gerealiseerd. We zijn blij met het resultaat; wat nog mist is een bord wat dit rijksmonument is.
 • het haalbaarheidsonderzoek van stadsdeel Oost naar een eco-toilet in het park is in 2019 afgerond. Het is nog onbekend wat er met de aanbevelingen, ook die van onze vereniging, gebeurt.
 • Plan verbouwing KPN-gebouw: in september 2018 werd bekend dat de nieuwe eigenaar verbouw plannen heeft met dit gebouw. de definitieve plannen zijn nog niet bekend. Wij volgen deze plannen vanuit het perspectief van het park.
 • De Gemeente Amsterdam riep bewoners en organisaties in het groen op mee te denken over de GroenVisie 2050. We hebben deelgenomen aan bijeenkomsten en trekken op met de partners van het stedelijk Parkenoverleg.
 • Deelname aan de veiligheidsschouw in het park van de politie en de gemeente in april 2019.
 • Bezwaar ingediend bij de gemeente vanwege de voorgenomen kap van 18 van de 58 bomen in park Frankendael staan. We constateerden dat 18 van deze bomen gesnoeid in plaats van gekapt zouden kunnen worden. Een aantal bomen krijgt nu de classificatie ‘ecologische boom’, waarmee de bomen langer behouden worden.
 • Contacten gelegd voor een onderzoek over de waarde van bomen in park Frankendael. Medio 2019 vond er in park Frankendael een onderzoek plaats naar de waarde van bomen voor de omgeving, het hele ecosysteem, dus ook de mens en buurtbewoner van het park. Zie:“Measuring the benefits of urban nature-based solutions through quantitative assessment tools”: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/383347

Een uitvoeriger beschrijving van de activiteiten is te vinden in de nieuwsbrieven elders op deze website.

Jaarverslag ledenadministratie en penningmeester

Het jaar 2019 werd begonnen met een ledenaantal van 343 leden. In de loop van het jaar werden 28 nieuwe leden ingeschreven en namen wij afscheid van 6 leden. Wij eindigden het jaar 2019 met 365 leden van de Vereniging Vrienden van Frankendael.

Bij de aanwas van de nieuwe leden zijn zowel de deelname aan de Pure Markt als de aanwezigheid op het Bredewegfestival op Koningsdag, de grote publiekstrekkers geweest.  Tijdens de Pure Markt mochten we ruim 9 nieuwe leden begroeten en tijdens Koningsdag nog eens 17 nieuwe leden.

Onderstaand overzicht geeft aan dat de vereniging wederom zuinig is geweest met de financiën en de uitgaven onder de begroting bleven.

U ziet dat dit jaarverslag korter en eenvoudig is dan voorgaande jaren en er een aanzienlijk hoger bedrag op “onvoorzien” is geboekt. Het bestuur heeft de ervaring dat juist kosten in deze categorie zijn en heeft daarom een hoger bedrag opgenomen. Wel zal jaarlijks de kosten uit deze categorie heel specifiek worden gerapporteerd aan de vergadering.

In 2020 bestaat de Vereniging Vrienden van Frankendael 30 jaar. Om dit te vieren worden de nodige plannen ontwikkeld en deze zullen geld kosten. Om ons hierop voor te bereiden stelt het bestuur voor om een bedrag van € 4.000,- te reserveren voor het komend jubileumjaar. Tevens is de ontvangen subsidie van € 5.000,- gereserveerd voor het jubileum.

Amsterdam, 2 februari 2020
Harry Arts
Penningmeester

Financieel verslag