Statuten

 1. De vereniging stelt zich ten doel:
  a. het behouden en verbeteren van het natuurlijk en historisch karakter van het gebied Frankendael in Amsterdam-Watergraafsmeer in al zijn facetten;
  b. het bewaren van het gebied begrensd door de Middenweg, Kamerlingh Onneslaan, Gooiseweg en Hugo de Vrieslaan als een samenhangend geheel van groen.
 2. De vereniging heeft geen binding met enig bestaande politieke groepering.
 3. De vereniging tracht het doel te bereiken door:
  a. Het bevorderen van een passend en evenwichtig gebruik van het gebied;
  b. Het wekken van belangstelling voor- en het geven van informatie over het gebied Frankendael;
  c. Het deelnemen aan de besluitvorming over het gebied Frankendael, en het optreden als onderhandelingspartner casu quo intermediair tussen beheerders en gebruikers.
  d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren omtrent de (her)inrichting van het gebied.
  e. Het onderhouden van contacten en samenwerken met andere organisaties met een soortgelijke doelstelling, zoals onder andere de Stichting tot behoud en ontwikkeling Frankendael, met zetel in Amsterdam.
  f. Alle andere middelen welk tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.